Større skrift: A A A

Dette betyr meklingsresultatet for deg

Høyere lønn og bedre pensjon: Jobber du i en NHO-bedrift, får søndagens meklingsresultat betydning for deg.  Parat har rundt 9000 medlemmer som er ansatt i NHO-bedrifter, det vil si bedrifter som er medlem i Norges største arbeidsgiverorganisasjon NHO. Årets tariffoppgjør foregår samordnet, det vil si at YS forhandler på vegne av sine forbund – blant dem Parat. I helgens mekling var det YS og LO som forsøkte å komme til enighet med NHO, ved hjelp av Riksmekleren.

 For andre deler av arbeidslivet, som staten, kommunene og bedrifter tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Spekter, er forhandlingene ikke ferdige.

 Vegard Einan er leder i YS Privat, og har vært forhandlingsleder for YS sin delegasjon. Han er fornøyd med utfallet av meklingen.
– Vi har blitt enige om en ny og forbedret og mer forutsigbar AFP-ordning som tetter de urettferdige hullene som har medført at mange av YS sine medlemmer ikke har fått pengene de hadde forventet å få. Vi er blitt enige om et tillegg for de som ikke klarer å stå i arbeid, og vi har blitt enige om en god reallønnsvekst for de fleste av YS sine medlemmer. I tillegg har vi for de ansatte i industrien fått ordninger som hindrer sosial dumping, sier forhandlingslederen.

 Einan sier at YS ikke har fått til alt man hadde håpet på. 
– Vi måtte gi oss på tjenestepensjon, men vi har likevel opplevd at vi ved konstruktiv dialog med arbeidsgiverne har klart å utnytte potensialet i den norske modellen og kommet til en løsning begge parter er fornøyd med, sier Vegard Einan.

 Dette betyr helgens meklingsresultat for deg som jobber i en NHO-bedrift:

Ny og bedre AFP-ordning
* Det er enighet om en ny og bedre AFP-modell. Den nye modellen, og overgangsordninger, skal utredes i løpet av 2018 og avtales endelig i mellomoppgjøret 2019. Den nye modellen skal være bærekraftig for framtiden, samtidig som full opptjening i ordningen vil være på linje med dagens nivå 

 * Det er enighet om endringer i regelverket som vil gjøre at langt færre uforskyldte vil miste retten til AFP pga. sykdom og nedbemanning. Det er også enighet om et eget seniortillegg (slitertillegg) til de som går av tidlig

 En viktig forskjell fra dagens ordning er at alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening. Yngre arbeidstakere vil dermed få større motivasjon for å organisere seg og kreve tariffavtale

 Det skal i løpet av 2018 også utredes hvordan kvalifikasjonskravene på lengre sikt kan fjernes, slik at AFP kan blir en ren opptjeningsordning

Tjenestepensjon
 Det ble ikke gjennomslag for kravene på dette området. Det betyr at det må jobbes politisk for å få hevet minsteinnskuddet på to prosent i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen. Det må også jobbes videre for å få gjennomslag for kravet om pensjonsopptjening fra første krone.

Lønnstillegg til alle
* Det gis et generelt tillegg på 1 krone per time 

 * De fleste har fått ytterligere et generelt tillegg på kr 0,30 per time gjennom de forbundsvise tilpasningsforhandlingene, dvs. totalt kr 1,30 per time

 * For arbeidstakere omfattet av tariffavtaler med et gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, gis ytterligere kroner 2,50 i lavlønnstillegg til arbeidstakere omfattet av overenskomster. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året.) 
Dette omfatter følgende av Parats avtaler:
* Riksavtalen (hotell- og restaurantbransjen)
 * Vekteroverenskomsten
 * Renholdsoverenskomsten
 * Kabinavtalen SAS

Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2018
 
Reise, kost og losji
Når det gjelder reise, kost og losji, er Parat og Norsk Industri enige om følgende for å sikre en rettferdig behandling av ansatte reisende personell omfattet av verkstedsdelen på industrioverenskomsten: 

 Målet med forhandlingen var å få fjernet tariffbestemmelsens unntak om at personer «inntatt på stedet» ikke skal få dekket utgifter til reise, kost og losji av arbeidsgiver. Dette unntaket har bidratt til opprettelse av såkalte «postkassebedrifter» og ført til sosial dumping over hele landet. 

Dette ble man enige om: 
* Ansatte som har arbeidsoppdrag utenom egen bedrift skal ha betalt reise- kost og losji. Dette medfører en merkostnad for en del bedrifter. Endringene iverksettes derfor først fra 1. november 2018. 

 * Alle forsøk fra Norsk Industri på å redusere på nivået på ordningen er stoppet. Reisetillegget er fortsatt på 20 prosent.

 * Nå blir tariffavtalen klarere på hva som skal til før man kan kalle seg en bedrift og hvordan ansatte skal tilknyttes bedriften.

 * En bedrift må være klart identifiserbar på stedet og ha en reell organisering med egen ledelse.  

 * Dessuten skal arbeidstagere ha et tydelig definert fast arbeidssted i sin kontrakt og ikke kunne flyttes mellom ulike arbeidssteder uten å få dekket reise, kost og losji.

 * De samme rettighetene skal sikres for de ansatte hos bedriftenes underleverandører.

Uravstemning
 Resultatet fra de sentrale forhandlingene og fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene vil bli sendt ut på uravstemning blant de medlemmene som er omfattet av oppgjøret. Det vil bli sendt ut et eget dokument i forbindelse med uravstemningen, med informasjon om hvordan denne skal gjennomføres. Fristen er satt til 24. april 2018.