Større skrift: A A A

Praktisk informasjon – til bruk i forberedelsene til streik/under streik

Ved streik fra 8. april - hva da? a) Hvordan skal dere forberede dere - ringelister og streikelokaler
De fleste tillitsvalgte er registrert med mobilnummer i Parats medlemsregister. Under mekling vil vi kommunisere via SMS med dere som er tillitsvalgte. 

NB! Alle tillitsvalgte må sørge for at disse meldingene spres ut til medlemmene

Ved en eventuell streik vil de mobilene som er bedriftens eiendom sannsynligvis måtte innleveres til bedriften. Vår kommunikasjon vil da være gjennom privat telefon, samt at tillitsvalgte/medlemmer oppfordres til å følge med på våre hjemmesider for oppdateringer. 

Tillitsvalgte må avklare med sine arbeidsgivere om eventuell tilgang til klubbkontor og bedriftens eiendom (herunder om å beholde mobiltelefoner) under en eventuell streik. I utgangspunktet har dere ikke tilgang til bedriftens eiendom hvis det blir konflikt. Muligheten for streikevakter til å ha adgang til arbeidsplassen bør også avklares. I de fleste tilfeller vil bruk av toalett etc. være uproblematisk, men dette bør dere avklare lokalt før meklingsfristen utløper. 

Undersøk mulighetene for tilgang til andre lokaler/streikekafé, eller lignende. (Eventuelt sammen med klubber i andre YS-forbund som omfattes av konflikten). For de av dere som er i nærheten av våre regionskontor, kan disse benyttes som møteplasser. Se våre websider for kontaktinformasjon!  

b) Ved en eventuell konflikt - hvem kan gjøre hva? Streikebryteri
Fra søndag 8. april kan Parat-medlemmer være i streik. Noe av det som er mest problematiske i forbindelse med streik er avgrensningen av ”hva slags arbeid som kan utføres av hvem” mens streiken pågår. Vår erfaring tilsier at diskusjonen rundt hva som er streikebryteri er egnet til å skape unødige konflikter mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

For å unngå disse konfliktene oppfordrer vi til at ledelsen og de tillitsvalgte holder avklaringsmøter i løpet av de neste par dagene der det er mulig. Dere bør forsøke å bli enige om hvilket arbeid som kan utføres av hvem under en eventuell streik. Ved uenighet – skriv uenighetsprotokoll. Protokollen skal sendes oss per e-post (hvis mulig). 

Våre retningslinjer er:
Styreformann og andre styremedlemmer:

Styreformannen eller andre som sitter i styret og som til daglig ikke har noe med driften å gjøre, kan ikke gå inn og gjøre noen jobb i bedriften.

Administrerende direktør/daglig leder/direktør:
Kan gå inn og utføre alle typer funksjoner. 

Avdelingsleder:
Kan utføre sine normale oppgaver i sin avdeling, innenfor sin normale arbeidstid. Avdelingslederne kan ikke arbeide på tvers av avdelingene.

Uorganiserte og organiserte i andre forbund som ikke er i streik:
Skal gjøre det som de til vanlig gjør, og ikke noe annet eller mer. De skal ikke kunne settes til arbeid som streikende til vanlig utfører. De skal ikke kunne pålegges overtidsarbeid/merarbeid for å gjøre de streikenes jobber.   

Vikarer/ekstrahjelper: 
Vikarer og ekstrahjelper som var organisert i Parat på tidspunktet for plassoppsigelsen (22. mars), skal streike dersom de står på listen over de som tas ut.

Allerede inngåtte avtaler om vikariater, eks. sommervikarer, som ikke er omfattet av strekpunktet overfor, skal fortsette å jobbe.

En utvidet bruk av vikarer, dvs. ut over det som er avtalt på streiketidspunktet er streikebryteri. Vikarene skal heller ikke utføre andre oppgaver enn det de utfører ordinært.

Vi gjør oppmerksom på at de ovennevnte retningslinjene må vurderes i forhold til den enkelte virksomhets oppbygning/organisasjon. Vi ber derfor om at dere tar kontakt med forhandlingsutvalget dersom det oppstår uenighet om hva slags arbeid som kan utføres.


c) Hva skal dere gjøre under en eventuell streik? 
Streikevaktlister
Streik er ikke ferie – en vellykket streik forutsetter streikevakter både for å unngå streikebryteri, men også for å synliggjøre konflikten ved utdeling av løpesedler.

Ved oppsett av streikevaktlister er det viktig å sørge for at dette arbeidet blir fordelt så godt som mulig. 
En streikevakt skal kontrollere at kun de ansatte som har lovlig tilgang til bedriften kommer inn. Kunder og andre besøkende skal ikke hindres adgang. Man skal opptre høflig og bidra til å skaffe forståelse for konflikten. Eventuelle uenigheter med ledelsen skal meldes inn til det sentrale forhandlingsutvalget. 

Instruks for streikevakter

Streikevaktene skal oppholde seg i umiddelbar nærhet av inngangen(e) til arbeidslokalene. Streikevaktens oppgaver er:

Å orientere publikum og andre om årsaken til den pågående konflikten

Å avklare med arbeidstakere som forsøker å komme inn i lokalene om de er dispensert fra streiken. Streikevaktene må holde seg orientert om de dispensasjonene som er gitt (se pkt 4). Streikevaktene skal ikke med makt søkte å hindre folk uten legitimasjon å komme inn i lokalene, men nøye seg med å notere navnet på den det gjelder.
Streikevaktene skal rette seg etter anvisning fra politiet og ellers opptre på en slik måte at de unngår å bli innblandet i uroligheter. 

Som hovedregel skal streikevaktene være varsomme med å besvare henvendelser fra mediene, men henvise til den/de medieansvarlige. Det vil bli gitt informasjon om hvem som har medieansvar.

Streikevaktene skal etter å ha gått av vakt rapportere til streikekomiteen hva som har skjedd på vakten

Streikemateriell 
Ferdig løpeseddel vil bli lagt ut på vår hjemmeside (PDF-format) så snart den er ferdig utformet. Last denne ned og kopier opp det antall dere trenger. Avvent kopiering inntil dere får nærmere beskjed. Eventuelt vil løpesedler gjøres tilgjengelig fra våre regionskontor. 

De aktuelle klubbene har fått tilsendt et begrenset antall streikevester fra Parat. Ytterligere vester er sendt til våre regionskontor i dag og kan eventuelt hentes der ved behov.

Kontakt med media 
Medlemmer som blir kontaktet av media før eller under en konflikt bør formidle henvendelsene til forhandlingsledelsen i Parat hvis det er spørsmål av forhandlings-teknisk art. Hva dere synes om kravet, streiken etc. – er det kun klubbleder som skal uttale seg om konflikten til lokale media (NRK og andre). 

Annet arbeid
De streikende skal ikke kunne gis annet arbeid hos samme arbeidsgiver.

Utstyr som tilhører arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver krever det, skal den streikende levere tilbake nøkler/nøkkelkort som tilhører bedriften. Tilsvarende gjelder også for annet utstyr (som f.eks. mobiltelefoner) som tilhører arbeidsgiver og som er nødvendig for virksomhetens drift.

Nye medlemmer
Det er bare medlemmer vi har registrert per 22. mars (tidspunktet for plassoppsigelsen) som er tatt med på uttaket. Hvis det oppstår tvil om noen er innbefattet eller ikke, så ta kontakt! Nye medlemmer som er meldt inn etter denne dato vil ikke bli tatt ut i konflikt.

Utmeldinger
Medlemmer eller grupper som melder seg ut av organisasjonen i forbindelse med streik, er i henhold til Arbeidstvistlovens § 3 nr. 4, ikke fri for sine forpliktelser dersom de er tatt ut i streik. 

Det betyr at medlemmer som er omfattet av plassoppsigelsen – ikke kan gjenoppta arbeidet selv om utmelding er sendt. En slik handling vil bli betraktet som streikebryting.

Lærlinger
Lærlinger omfattes ikke av plassfratredelsen og vil ikke bli tatt ut i konflikt, jf. hovedavtalens bestemmelser.

Blokade
For å forhindre streikebryteri kan det være nødvendig at arbeidsplassen blir sperret for arbeidskraft gjennom såkalt blokade. Dette gjennomføres normalt ved at streikevakter er til stede ved inngangspartiene til bedriften for å hindre uvedkommende i å komme inn. Blokade skal ikke iverksettes lokalt uten avtale med Parat. Se ellers punktet om streikevaktlister. 

Dispensasjonssøknader
Det kan være at en eller flere av de bedrifter som er omfattet av streiken søker om dispensasjon, begrunnet i at streiken får svært store skadevirkninger (fare for liv og helse) eller at betydelige verdier vil gå tapt. 
Slike søknader behandles av YS sitt sentrale streikeutvalg. Dispensasjon er avhengig av samtykke både fra arbeidstakers og arbeidsgivers organisasjon. Det er bedriften som skal sende begrunnet søknad til NHO på e-post dispensasjon@nho.no.

Der hvor det er direkteavtale som gjelder, skal søknaden sendes til forhandling@parat.com.

Hva må vi ha fra klubbene av informasjon for at dere skal få streikebidrag:

For å få streikebidrag fra Parat må følgende dokumentasjon sendes: 

navn og adresse
stillingsbrøk
antall barn under 18 år
kontonummer bidraget skal utbetales til
arbeidssted
dato tatt ut i streik

Dere som jobber i bedrifter der det finnes Parat-tillitsvalgte, send informasjonen til denne personen som igjen
videresender til Parat snarest. 

Streikebidrag vil bli utbetalt til den enkelte. Beløpet fra Parat er kr 3620 per uke. Bidraget er skattefritt. 

Hvem, Hva, Hvor?
Vi vil legge ut fortløpende informasjon på www.parat.com. Dere kan også lytte på radio for informasjon om streik 
er iverksatt.

Har dere spørsmål, så nøl ikke med å ringe forhandlingsavdelingen på tlf.: 21 01 36 00 eller nærmeste 
regionskontor. Se www.parat.com for kontaktinformasjon.

Henvendelser kan også sendes forhandlingsavdelingens felles e-postkasse på: forhandling@parat.com

Løpeseddel - Vi er i streik 
Løpeseddel - Vi er i streik (Industrioverenskomsten)