Større skrift: A A A

Mekling - fare for streik på NHO-området

YS og LO har i dag begjært meklingen med NHO om årets oppgjør avsluttet. Varsel om plassfratredelse (streikens omfang) er sendt til Riksmekleren. Det gjenstår nå fire dager med tvungen mekling. 

Det vises til tidligere informasjon om oppgjøret, og til dagens pressemelding fra YS og Parat.

Dersom partene ikke kommer frem til en løsning innen kl. 24:00 den 7. april er det altså fare for streik fra arbeidstidens begynnelse (kl. 06:00) den 8. april. Skift og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24:00 den 7. april, avsluttes senest kl. 06:00.

Hvem blir omfattet av en eventuell streik?
En eventuell streik vil i første omgang omfatte rundt 5700 av de 29 000 YS-medlemmene i NHO-området. 1405 av disse er Parat-medlemmer. Uttaket er et resultat av taktiske vurderinger der man har lagt vekt på å ramme arbeidsgiverne og minske konsekvensene for folk flest. Ideelt sett hadde det vært ønskelig med parallelle uttak i bedrifter der både LO og YS er inne, men så langt har ikke LO ønsket å bidra til dette. 

Følgende av Parat sine overenskomster er omfattet av det første streikeuttaket:

Biloverenskomsten   54
E-overenskomsten   28
Fellesoverenskomsten for byggfag   83
Funksjonæravtalen 360
Industrioverenskomsten 331
Landbaseoverenskomsten   20
Overenskomst for asfalt og veivedlikehold     7
Overenskomst for elektrofagene              215
Overenskomst for trykkerier/grafiske bedrifter   19
Presse- og medieoverenskomsten              260  
Service og vedlikeholdsoverenskomsten   28

Liste over hvilke bedrifter som det er meldt plassfratredelse for i Parat følger vedlagt. 

En utvidelse av streiken må varsles med minst fire døgn, og vil tidligst bli sendt onsdag 4. april. Dersom opptrappingen omfatter noen av Parats medlemmer, vil de tidligst gå ut i streik fra 9. april. Opptrapping vil bli varslet både gjennom media og på våre nettsider, så følg med. Er du i tvil, så ta kontakt med Parat. 

Medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal møte på jobb som vanlig søndag 8. april/mandag 9. april. 

Vi minner om at lærlinger ikke er omfattet av en eventuell streik.

Direkteavtaler

Også medlemmer i virksomheter som ikke er tilsluttet NHO men som er omfattet av en NHO-avtale (den til enhver tid gjeldende) vil tas ut i konflikt. De vil da også delta i en eventuell uravstemning. Resultatet av oppgjøret vil bli gjort gjeldende for alle virksomhetene med NHO-avtale; uavhengig av om de tas ut i streik eller ikke.

Konsekvenser ved streik
Streik vil ha en konsekvens i alle de virksomhetene som omfattes av plassfratredelsen. I hvor stor grad en eventuell streik vil ramme har vi ikke oversikt over, da det i de fleste virksomheter også er uorganiserte og ansatte organisert i andre forbund. Konsekvensene for tredje person er det også vanskelig å si noe om før vi har en samlet oversikt over hele YS og hele LO sitt uttak.

Spesielle forhold tilknyttet streik 
Lønn

Ved streik faller arbeidsgivers plikt til å betale lønn og eventuell annen godtgjørelse bort. Arbeidstaker har krav på å få utbetalt opptjent lønn frem til plassfratredelse. Streikende arbeidstakere kan ikke forvente forskudd på lønn.  

Streikebidrag
Medlemmer som er tatt ut i streik vil få streikebidrag av Parat. Ordinært bidrag er fastsatt av Hovedstyret og tilsvarer p.t. kr 3620 per uke. Dagsatsen vil avhenge av den enkeltes arbeidstidsordning. Deltidsansatte får bidrag i henhold til stillingsbrøk. I tillegg til streikebidraget ytes forsørgerbidrag med 
kr 238 per uke per hjemmeboende barn under 18 år. 

Streikebidrag utover dette skal behandles av Hovedstyret. Utvidet streikebidrag kan være aktuelt der man har hatt en annen praksis innenfor et tariffområde eller når det kan dokumenteres at streikende i konkurrerende forbund gir et større bidrag til sine medlemmer i samme streik. Streikebidraget vil som følge av dette bli vurdert fortløpende.

Streikebidrag er skattefritt. Første utbetaling vil sannsynligvis finne sted medio april forutsatt at vi har fått nødvendig informasjon, se nedenfor under "Viktig informasjon"

Sykdom
Blir en arbeidstaker sykemeldt før plassfratredelse kan vedkommende ikke tas ut i streik og arbeidsgiver skal utbetale lønn på ordinært vis før vedkommende går over på sykepenger. Det er kun sykemelding fra lege som gir rett til lønn, ikke egenmelding.

Blir vedkommende sykemeldt etter plassfratredelse foreligger ikke rett til lønn. Parat vil gi streikebidrag i arbeidsgiverperioden, og deretter går man over på sykepenger fra folketrygden.

Ferie
Dersom ferie er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før plassoppsigelsen, har arbeidstakeren krav på å få avviklet ferien og skal ha feriegodtgjørelse etter gjeldende regler. Ferie som allerede er under avvikling ved streikens utbrudd, kan gjennomføres. Når ferien er ferdig må du regne med å bli tatt ut i streik. Ferie som avtales etter varsel om plassoppsigelse kan ikke avvikles under streiken.

Tjenestereiser, kurs mv.
De arbeidstakerne som er på tjenestereise eller kurs når streiken bryter ut har ikke krav på kostgodt-gjørelse og/eller hotell. Streikende har heller ikke krav på reisepenger tilbake til hjemadresse. Det er imidlertid vanlig at det inngås en protokoll/forståelse mellom partene om at både tjenestereise og kurs kan fullføres, og at hjemreise dekkes av arbeidsgiver. Alternativt så vil nødvendig opphold og hjemreise dekkes av Parat etter søknad. Ved hjemkomsten må vedkommende være forberedt på å gå ut i streik. 

Det er ikke anledning til å delta på avtalt tjenestereise og kurs, dette gjelder også avtaler som er inngått før varsel om plassoppsigelse. 

Permisjoner
Permisjoner med lønn som er innvilget før streiken tar til, skal gjennomføres som avtalt. Tilsvarende også for permisjoner som pågår. Forøvrig har ingen av de som omfattes av streiken, rett til permisjon med lønn.

Utstyr som tilhører arbeidsgiver
Dersom arbeidsgiver krever det, skal den streikende levere tilbake nøkler som tilhører bedriften. Tilsvarende gjelder også for annet utstyr som tilhører arbeidsgiver og som er nødvendig for virksom-hetens drift.

Forsikring
Arbeidstakere som er tatt ut i streik omfattes ikke av de forsikringer arbeidsgiver har tegnet på deres vegne så lenge streiken varer. Derfor har YS/Parat en spesialforsikring som dekker slike situasjoner. Det betyr at det er tegnet en egen streikeforsikring med Gjensidige som gir de samme ytelser som arbeids-givers ansvarsforsikring mht. yrkesskade/yrkessykdom. 

Medlemmer som blir permittert
I følge hovedavtalen kan arbeidstakere permitteres dersom de som følge av streiken ikke kan sysselsettes på tilfredsstillende måte. Før permitteringsvarsel gis skal det konfereres med tillitsvalgte. 
Ansiennitetsprinsippet kan fravikes når det foreligger saklig grunn.

Permittering som følge av streik i egen bedrift

Varslingsfristen er 14 dager. I denne perioden har bedriften lønnsplikt. Lønnsplikten gjelder også om dere blir bedt om å bli hjemme eller om dere ikke kan møte på jobb fordi dere blir stoppet av streikevaktene. 

Permittering som følge av streik i annen bedrift
I situasjoner hvor bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakerne som følge av streik i annen bedrift kan varsel om permittering gis med 2 dagers varsel. 

De som blir permittert på grunn av streiken vil etter søknad få et bidrag fra Parat tilsvarende det bidrag som de streikende mottar i de 10 første permitteringsdagene. Deretter vil man være berettiget til arbeids-ledighetstrygd. 

Hva skal du gjøre dersom du blir permittert?
Meld deg ledig på arbeidskontoret. Her skal du også søke om arbeidsledighetstrygd. For å få arbeids-ledighetstrygd er det en forutsetning at du ikke drar nytte av streiken. 

Dersom du ikke får arbeidsledighetstrygd vil Parat utbetale permitteringsbidrag tilsvarende det de streikende mottar.

Viktig informasjon

For å få streikebidrag fra Parat må følgende dokumentasjon sendes: 

navn og adresse
stillingsbrøk
antall barn under 18 år
kontonummer bidraget skal utbetales til
arbeidssted
dato tatt ut i streik

For å få permitteringsbidrag må vi i tillegg ha 
avslag på søknad om arbeidsledighetstrygd

Dere som jobber i bedrifter der det finnes Parat-tillitsvalgte, send informasjonen til denne personen som igjen videresender til Parat snarest. 

Hvem, Hva, Hvor?
Vi vil legge ut fortløpende informasjon på www.parat.com
Dere kan også lytte på radio for informasjon om streik er iverksatt.

Det blir sendt ut egen informasjon og streikemateriell til de aktuelle gruppene med det første

Har dere spørsmål, så nøl ikke med å ringe forhandlingsavdelingen på tlf.: 21 01 36 00 eller nærmeste regionskontor. Se www.parat.com for kontaktinformasjon.

Henvendelser kan også sendes forhandlingsavdelingens felles e-postkasse på: forhandling@parat.com

Her kan du laste ned hele tariffinformasjonen med liste over hvilke bedrifter som eventuelt blir tatt ut i streik


Klikk på bilde for forstørret versjon av listen
Vedlegg plassfratredelse, NHO oppdatert